اطلاعات حساب بانکی

اطلاعات حسابهای بانکی:

کارت بانک ملت : 6104337936722253

شماره حساب ملت: 3133559137

 

شماره حساب بانک ملی : 0200417742000

 

به نام آقای مصطفی آراسته

کلیه حقوق وب سایت متعلق به شرکت راهبرد ارتباط ملل می باشد.